Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

IN AO THUN DEP


In lụa trên nền vải đen ,thun 4 chiều , mực PALSTISOL

IN TREN VAI DEN -MỰC PALSTISOL
NGUYEN NGOC TUNG
newaction77@gmail.com